تبلیغات
فتح - لبیک یا رسول الله

فتح

در فواد است ...

به نام خدا


لبیک یا رسول الله


چند نکته در باب التفات و بیهوشی

بعد از اساءه ادب به ساحت نبی مکرم اسلام در جای جای جهان خصوصا بلاد اسلامی تظاهرات هایی برپا شد که به حق حق بود اما چند نکته برای التفات پیدا کردن و خروج از بیهوشی :
صحنه اولی - جوانان دانشجو روز پنج شنبه در مقابل سفارت سوءیس تجمع کردند در دستان این عزیزان عکس های رهبری و امام شعار های مرگ بر آمریکا و اسراءیل و پرچم مشکی علی ولی الله

بود که عکس ها و دوربین ها بسیار روی آن زوم کرده بودند

صحنه ثانیه - در روز دوشنبه حوزه های علمیه تهران خلافا لحوزهای دیگر کشور در مدرسه مروی تجمع داشتند اگر عکس های این تجمع را نیز ببینید تصاویر به اندازه کافی بیانگر هدف در ارتباط و انتقال پیام نیستصحنه ثالثه – درقم و فیضیه نیز تصاویر اصلا گویای معنی و خواست تجمع نیست اگر عرب زبانی در افریقا یا یک فرد در غرب این صحنه را ببیند باید بگردد در تصاویر تا الفاظی در ربط با موضوع تشخیص دهدو به شرح ذالک ایضا در تمامی این مناسبت عدم آمادگی درست و فهم صحیح از روش انتقال موضوع و مطلوب کار را به بی اثری یا کم اثری و گاهی به موضع تهمت می اندازد

به راستی جوان و مردم سنی چگونه بفهمند که شما هم به پیامبر اسلام عشق می ورزید

خوب است به مراسم حزب الله در ضاحیه عکس ها و لگو ها نگاهی بیاندازیم تا کمی هم از شاگردان مکتب خمینی کبیر یاد بگیریم


دفتر دوم