تبلیغات
فتح - عمادالمقاومه

فتح

در فواد است ...

1391/04/4

عمادالمقاومه

مصنف: فتاح صمدی   

عماد المقاومه و الایثار
سید علی عمادی در آغوش رهبر مقاومت سید علی ...
خیلی یرای مثل منی پررویی ست که بگم با این آقا من دوستم
اما خب هستم و خیلی ام خوشحال 

دفتر دوم