تبلیغات
فتح - ما گهواره نشین ها

فتح

در فواد است ...

این ایام که می گذرد بیش از پیش به وجود قدسی حضرت امام (ره) و عظمت و بزرگی همت او پی میبرم ؛ انسان تا تلاش در برداشتن گامی به سوی اخلاص و راه مستقیم بر اساس آموزه های اسلام عزیز نکند ، نمی فهمد که این راه که او بر سر قله اش ایستاده ، چه راه پُر ماجرا و چه موانع نفسانی بزرگی در کمین است؛
 لحظه بعد به نقطه ای که او ایستاده نگاهی می اندازم ، تازه با همت او و اراده الاهی که جز با خواست او میسر نیست پیمودن راه ... آه از بُعد از فاصله ها
امام بر قله ای ایستاده است که فتح آن جز در خیال بزرگان از فحول و اوتاد نیاید و همت آنان است که چنین قله هایی را می توانند از کوه پایه گهگاهی ببینند ... و این کمترین ها را ...
امروز امام در باغ سرسبز بهشتی خود منتظر خیل عظیم گهواره نشین هاست .

  

 

دفتر دوم