تبلیغات
فتح - دو نفر

فتح

در فواد است ...

1390/10/29

دو نفر

مصنف: فتاح صمدی   

 

دو نفر برای من و تو اینجا نشسته اند ، من و تو برای آنها کجا نشسته ایم ؟

دفتر دوم