تبلیغات
فتح - انقلاب وضعیت سفید

فتح

در فواد است ...

 انقلاب وضعیت سفید

سلام برای حمید نعمت الله
این همه خوبی ، حقیقتا جز از خوبی و صافی ، منشا نشود
و این همه صداقت هم ، جز از راستگویان بر نیاید
این همه هنر ، جز از خالقی زیبا در قلبی زیبا ، نشکفد
و این همه ایمان و وفا  جز از وفاداران انتظار نباشد

حقا که مسلمانی مرد !
مسلمان آنست ، که آیتِ محکمه ، اخلاق و عملش ، جمع و جور باشد
و به راستی شد ، در این روایت نزدیک ، صاف ، پاک ، ایمانی
سعی در غلو ندارم ، اما آنچه دیدم ، نمونه ای بود از آنچه باید و شایسته انقلاب اسلامی ... 

دوشنبه . /8 /1390

دفتر دوم