تبلیغات
فتح - مسافر کربلا !

فتح

در فواد است ...

1390/06/24

مسافر کربلا !

مصنف: فواد نصر   

هر که دارد ..
بسم الله ...
مسافر کربلا !
در افق نگاه کن
در غروب خونین
آیا هیچ روزنه ای می بینی ؟
انسان باید کور باشد که خورشید
به آن عظمت را نبیند
حتی در حال غروب ...
پهنای آسمان ، حتی غرقِ خون
متاثر از پرتوی طلایی و گرما بخشِ خورشید است
این است شرح حال اربابِ ما
حضرت حسین بن علی
آن غرقِ به خون 
که زمان و مکان
روشن به نور جاودانی اوست
 
هر که دارد هوس کرب بلا بسم الله

نوشته شده در : سحر 21 رمضان 1390
بر حاشیه کتاب نیمه یک خورشید طلایی

برای حمید 

دفتر دوم