تبلیغات
فتح - قدس

فتح

در فواد است ...

1390/06/4

قدس

مصنف: سلیم آباد   

به نام خدا

 

روز 5 شن به : تبلیغات زبادی در کوچه وبازار از روز قدس روز همدلی و همدردی با ملت آواره سرگردان فلسطین میباشد – روزی که برای عیادت یکی از دوستان به بیمارستان رفته بودم دیدم که از دم درب با دب دبه و کب کبه و....... آدم های خاص رفت و آمد میکردند با چشم کله دیدم که یکی از کله گنده ها قایمکی وارد سالن شد و بدیدار مجروح های فلسطینی رفت - از سر گنج یابی ورسیدن به مطلب جدید وارد اتاق شدم . آدمی وارفته و رنگ و رو رفته ، با لباس مندرس گوشه تخت نشسته بود و با زبان لالی با ایرانی های گنج یاب بدنبال لفظ مشترک میگشت . بالالی و فیلمی و  اشاره فهمیدیم که اهل نابلس و فرزندش هم در درگیری با عبری زبانان مجروح شده و از بخت خوب و یا بد به مملکت قزلباش برای درمان آمده است . میگفت نزدیک به 60 سال آواره ، بیچاره و درمانده ، بی وطن ، بدون ملت ، بدون دولت و بدون سرزمین در جایی زندگی میکرد که بود آنها به نبود دیگری است . این قاعده ا ی است که صهیونیستها بر این سرزمین مسلط کرده اند و با شعار حفظ قانون جنگل ، مردمی را بیگناه میکشند و آواره میکنند-از غرب و شرق آمدند ملتی را آواره کردند تا با ساخت و سازشهرک جدید ملتی بسازند و در شرکت تاریخ به ثبت برسانند   - تاریخ ثابت کرده که نشدنی است – میگفت :

روزی نامه ی ایکس از توافق نامه ی بین حماس خالد مشعل (تحت حمایت ایران )با ساف ابومازن (تحت حمایت غاصب ها ) خبر داد .

یعنی  : خنجر از پشت به مقاومت زدن

یعنی  : قبول اسلو و رسمیت دادن به غاصب (اسلو توفق نامه اسراییل و ساف)

یعنی  : قبول و اعتراف غیر مستقیم به دولت اشغالگر

یعنی  : قبول قطعنامه 191 سازمان ملل (تقسیم سرزمین فلسطین)

یعنی  : در این زمانه مقابله با نفوذ بیداری اسلامی به فلسطین

یعنی  : مقابله با تحرک اعراب 48 (اعراب ساکن مناطق اشغالی 1948 )

یعنی  : جدا سازی موضوع فلسطین  و اشغالگران از حرکت بیداری اسلامی

 

                                    سلیم آبادی

دفتر دوم