تبلیغات
فتح - تسویل

فتح

در فواد است ...

1390/05/8

تسویل

مصنف: فتاح صمدی   تصنیف: تحلیلِ محللٌ،  تسویل نفس و آرمانها

امیرالمؤمنین
( علیه الصّلاةوالسّلام)
به ابن عباس فرمود:
ارزش ذاتی‌ حکومت برای‌ من از این کفش وصله خورده کمتر
است - « الّا ان اقیم حقاً » -  مگر این که حقی‌ را اقامه کنم؛ آن وقت قدرت ارزش پیدا می‌ کند . امیرالمؤمنین با  
معارضانِ همین قدرت به جنگ برمی‌ خیزد. قدرتی‌ که برای‌ عدالت و حقیقت است، ارزشمند است؛ این نعمت خداست؛
منتها شیطان باید ما را دچار تسویل نفسانی‌ نکند. نباید اهواء و هوسهای‌ خودمان را به اشتباه جای‌ آرمانها
بگذاریم و خود را توجیه کنیم.
به انتقادها و عیوبی‌ که برای‌ ما می‌ شمارند، گوش فرا دهیم و خود را اصلاح کنیم تا
 وقتی‌ که با خدای‌ متعال ملاقات می‌ کنیم، بتوانیم عذر تقصیر داشته باشیم - ما که از تقصیر و قصور خالی‌ نیستیم -
 بگوییم پروردگارا! ما تلاش و مجاهدت کردیم و آنچه از دست ما برآمد، انجام دادیم؛ نتیجه این شد . اگر نیت  خالص شود، این ممکن خواهد شد. اگر نیت خالص نشود، دشوار است که انسان جواب مظالم فراوانی‌ را که در یک  جامعه اتفاق می‌ افتد و مسؤولان بالای‌ کشور - خود بنده و دیگر مسؤولان - خواه و ناخواه در مسؤولیت آنها شرکت و
 دخالت دارند ، بتواند بدهد . انسان نمی‌ تواند پیش خداوند متعال خود را از آنها تبرئه کند .


1384/ 05 / 12 
 بیانات در
مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری‌ دکتر محمود احمدی‌ نژاد

دفتر دوم