تبلیغات
فتح - مثل مادر موسی

فتح

در فواد است ...

1390/02/28

مثل مادر موسی

مصنف: فواد نصر   تصنیف: نجوا َئیات، 

یا لطیف

دارد زمانه کجا می برد مرا
در گیر و دار ِ کلنجار با خودم
در خواستنی های خوب و بد امروز من
خوابم می آید  بعد از ظهر هم  شب هم  و همینطور خوابم می آید
می دانی چرا ؟ 
من فکر می کنم دلم خوابیده است و فقط شِکَمَم کار می کند
آری درد من و تو از شکم است
برای همین هم در داروخانه ها فقط شربت معده درد دارند
چون فقط معده کار میکند
اگر کسی دلش هم کار می کرد شاید در داروخانه ها شربت دردِ دل هم پیدا میشد . .

مثل مادر موسی
" و اصبح فواد ام موسی فارغا ، صبحگاه مادر موسی دلش از هر چیز جز یاد طفلش فارغ بود و بحدی غم و اندوه قلبش را فرا گرفت که اگر نه ما دلش را بر جای نگاهداشتیم تا ایمانش برقرار ماند نزدیک بود راز درونش را آشکار سازد " 
قصص - 10
  

دفتر دوم