تبلیغات
فتح - آغازی بر یک پایان

فتح

در فواد است ...

آغازی بر یک پایان

این شروع یک پایان محتوم است
این اجلی است مقدر
برای آنانکه عبرت
نگیرند
.
.
.

دفتر دوم